Middle Eastern Empires

Egypt

Mesopotamia

Arabia